Pluscuamperfecto של שיחה: מה זה, איך להשתמש

O עבר pluscuamperfecto של אות קריאה—שווה ערך לזמן עבר יותר מהמושלם של ה שפה פורטוגזית - הוא זמן ה...

read more
מותנה מורכב: שימושים, צימוד, תרגילים

מותנה מורכב: שימושים, צימוד, תרגילים

O מתחם מותנה(עתיד של זמן עבר מורכב בספרדית) מציין מצבים עתידיים, ככל שיהיו, לפני מצבים עתידיים אח...

read more

גידול וגטטיבי: חשבון, בברזיל ובעולם

O צמיחה וגטטיבית, הנקרא גם צמיחה טבעית, מחושב לפי ההפרש בין ה שיעור הילודה ושיעור התמותה של א אוּ...

read more

Pluscuamperfecto של שיחה: מה זה, איך להשתמש

O עבר pluscuamperfecto של אות קריאה—שווה ערך לזמן עבר יותר מהמושלם של ה שפה פורטוגזית - הוא זמן ה...

read more
סימן קריאה לא מושלם בזמן עבר: מתי להשתמש?

סימן קריאה לא מושלם בזמן עבר: מתי להשתמש?

O זמן עבר לא מושלם של אינדיקציהזהו זמן אינדיקטיבי של אופי מתמשך ובלתי מושלם. Durative כי הוא מצבי...

read more
תופעות גלים: מה הן, דוגמאות, סיכום

תופעות גלים: מה הן, דוגמאות, סיכום

כל ה תופעות גלים הקיימים בטבע מתרחשים עקב התפשטות של סוגים שונים של גלים. גלים הם תנועות מאוד ספצ...

read more

גידול וגטטיבי: חשבון, בברזיל ובעולם

O צמיחה וגטטיבית, הנקרא גם צמיחה טבעית, מחושב לפי ההפרש בין ה שיעור הילודה ושיעור התמותה של א אוּ...

read more
סימן קריאה לא מושלם בזמן עבר: מתי להשתמש?

סימן קריאה לא מושלם בזמן עבר: מתי להשתמש?

O זמן עבר לא מושלם של אינדיקציהזהו זמן אינדיקטיבי של אופי מתמשך ובלתי מושלם. Durative כי הוא מצבי...

read more
לשון עבר לא מושלמת: מתי להשתמש?

לשון עבר לא מושלמת: מתי להשתמש?

O זמן עבר לא מושלם של חיבורהוא זמן בעל פונקציות שונות בשפה הספרדית. יכול לשמש לביטוי פעולות של מי...

read more
תופעות גלים: מה הן, דוגמאות, סיכום

תופעות גלים: מה הן, דוגמאות, סיכום

כל ה תופעות גלים הקיימים בטבע מתרחשים עקב התפשטות של סוגים שונים של גלים. גלים הם תנועות מאוד ספצ...

read more
תרגילים ממוצעים, אופנה וחציוניים

תרגילים ממוצעים, אופנה וחציוניים

מצב לימוד, ממוצע וחציון עם התרגילים שנפתרו ותרגילים שלב אחר שלב. נקו את הספקות והתכוננו למבחנים ו...

read more
לשון עבר לא מושלמת: מתי להשתמש?

לשון עבר לא מושלמת: מתי להשתמש?

O זמן עבר לא מושלם של חיבורהוא זמן בעל פונקציות שונות בשפה הספרדית. יכול לשמש לביטוי פעולות של מי...

read more
instagram viewer